สอนสร้าง RESTful API แบบง่ายๆด้วย Google App Script

  • มีฟังก์ชั่น doPost(e) หรือ doGet(e)
  • ฟังก์ชั่นต้อง return HtmlOutput หรือ TextOutput object
https://script.google.com/"...link..."/exec?a=12&b=20&operation=sum
function doGet(e) {var params = e;Logger.log(e);return HtmlService.createHtmlOutput("Hello"); }
......?a=12&b=20&operation=sum
var params = e.parameter;var a = e.parameter.a;var b = e.parameter.b;var operation = e.parameter.operation;
  • คำนวณราคาสินค้าพร้อม vat
  • นำข้อมูลจาก parameter ไปใส่ใน google sheet
  • ใช้รวมกับบอทของเราเพื่อคำนวณราคาให้ลูกค้า

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store